Gebruiksvoorwaarden

Stampit by PlusDeals, een merk van Riston NV (‘Stampit by PlusDeals,’ ‘bedrijf,’ ‘we,’ ‘ons,’ en/of ‘onze’) onderhoudt de website www.stampit.be (de ‘site’) en biedt de gebruikers daarvan de mogelijkheid punten en beloningen (gezamenlijk ‘beloningen’) te verdienen van verschillende deelnemende bedrijven (dergelijke diensten en de site, samen met onze mobiele en andere softwareapplicaties, gezamenlijk te noemen de ‘service(s)’), onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd van tijd tot tijd. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden of delen daarvan naar eigen goeddunken en zonder nadere kennisgeving op enig moment te wijzigen of aan te passen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van elke herziening waaraan u gebonden bent. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we die op deze pagina plaatsen en zullen we bovenaan deze pagina de datum vermelden waarop deze voorwaarden voor het laatst werden herzien. Als u gebruik blijft maken van de service nadat dergelijke wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze of eventuele toekomstige gebruiksvoorwaarden, dient u de service niet te (blijven) gebruiken of er geen toegang toe te (blijven) verkrijgen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de site te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in deze gebruiksvoorwaarden en om nota te nemen van dergelijke wijzigingen.

Bovendien bent u bij het gebruik van bepaalde services onderworpen aan alle aanvullende voorwaarden die op dergelijke services van toepassing zijn en die van tijd tot tijd op de service kunnen worden geplaatst, inclusief, zonder beperking, de privacyverklaring. Al deze voorwaarden worden hierbij door middel van verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen.

 

 

De service

 

Uw registratieverplichtingen: u dient zich bij ons te registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde functies van de service. Indien u ervoor kiest om u te registreren voor de service, gaat u ermee akkoord om juiste, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en te onderhouden zoals gevraagd in het registratieformulier voor de service. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u vallen onder ons privacybeleid. Indien u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet gemachtigd om de service te gebruiken, met of zonder registratie. Bovendien, indien u jonger bent dan 18 jaar, mag u de service, met of zonder registratie, alleen gebruiken met goedkeuring van een van uw ouders of uw voogd. U stemt er verder mee in dat u ons of de beloningsaanbieders geen nummers van mobiele apparatuur zult verstrekken die niet aan u zijn toegekend.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en/of mobiele apparaat en uw account, voor zover van toepassing, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met gebruik van uw wachtwoord en/of mobiele apparaat en uw account, voor zover van toepassing. U stemt ermee in om (a) het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord en/of mobiele apparaat, voor zover van toepassing, of uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie wanneer u toegang hebt tot de service. Het bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze bepalingen.

Wijzigingen in de service: we behouden ons het recht voor om de service (of delen daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de service.

 

 

Beloningen

 

Alle beloningen die beschikbaar worden gesteld in verband met de service zijn uitsluitend promotioneel. Dergelijke beloningen worden rechtstreeks beschikbaar gesteld door de relevante bedrijven die dergelijke beloningen verstrekken ( de ‘beloningsaanbieders’, dus niet het bedrijf zelf) en zijn uitsluitend inwisselbaar voor de toepasselijke goederen of diensten van de betrokken aanbieder van beloningen. De beloningsaanbieder, en niet het bedrijf, is de aanbieder van de beloningen en dergelijke goederen en diensten en is als enige verantwoordelijk voor het inwisselen van de beloningen die u verkrijgt. Het bedrijf is niet aansprakelijk als een beloningsaanbieder een beloning weigert of niet honoreert. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing op alle beloningen:

  • De inwisselfrequentie wordt bepaald door de beloningsaanbieder.
  • Het gebruik van beloningen met betrekking tot alcoholische dranken is uitsluitend ter beoordeling van de beloningsaanbieder, mits de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
  • Beloningen kunnen niet worden gecombineerd met andere beloningen, aanbiedingen, vouchers, certificaten van derden, coupons of promoties, tenzij anders vermeld door de beloningsaanbieder.
  • Beloningen kunnen niet worden gebruikt voor belastingen, fooien of eerdere saldi, tenzij toegestaan door de beloningsaanbieder.
  • Reproductie of verkoop van een beloning is verboden.
  • Elke poging tot inwisseling die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden of andere beperkingen opgelegd door de beloningsaanbieder of het bedrijf (met inbegrip van eventuele beloningsspecifieke voorwaarden verbonden aan een beloning) maakt de beloning ongeldig.
  • Beloningen zijn ongeldig voor zover wettelijk verboden.
  • Beloningen mogen enkel worden toegekend aan de producten of diensten die worden verkocht door de beloningsaanbieder en die het voorwerp zijn van dergelijke beloningen.
  • Beperking van één (1) beloning per inwisseling. Er kan slechts één beloning per inwisseling worden gebruikt, tenzij anders bepaald door de beloningsaanbieder.

 

 

Mobiele services

 

De service omvat bepaalde diensten die beschikbaar zijn via een mobiel apparaat, inclusief (i) de mogelijkheid om content te uploaden naar de service via een mobiel apparaat, (ii) de mogelijkheid om te browsen en anderszins toegang te krijgen tot de service vanaf een mobiel apparaat, en (iii) de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde functies via een applicatie die gedownload en geïnstalleerd is op een mobiel apparaat (tezamen de ‘mobiele services’). Voor zover u toegang heeft tot de service via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, gegevenstarieven en andere kosten van uw mobiele dienstverlener van toepassing zijn. Daarnaast kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele services verboden of beperkt zijn door uw provider, en werken niet alle mobiele services met alle providers of apparaten. Door gebruik te maken van de mobiele services stemt u ermee in dat wij en de beloningsaanbieders met u kunnen communiceren via SMS, MMS, e-mail of andere elektronische middelen naar uw mobiele apparaat en dat bepaalde gegevens over uw gebruik van de mobiele services aan ons kunnen worden doorgegeven. In het geval dat u het nummer van uw mobiele telefoon wijzigt of deactiveert, stemt u ermee in om uw bedrijfsaccountgegevens onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer verkrijgt.

 

 

Gebruikersvoorwaarden

 

Gebruikersgedrag: u begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten of andere materiaal (‘content’), of deze nu openbaar worden geplaatst of privé worden verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie dergelijke content afkomstig is. Dit betekent dat niet wij maar u volledig verantwoordelijk bent voor alle content die u uploadt, plaatst, e-mailt of anderszins via de service verstuurt, en voor alle activiteiten en evenementen die u via de service mogelijk maakt.

Commercieel gebruik: tenzij hierin of in de service uitdrukkelijk anders is toegestaan, stemt u ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service weer te geven, te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, er afgeleide werken van te maken, te wijzigen, te verkopen, door te verkopen, te exploiteren of over te dragen voor commerciële doeleinden. De service is voor uw persoonlijk gebruik en mag niet gebruikt worden voor directe commerciële doeleinden.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat de service content kan bevatten (‘servicecontent’) die beschermd is door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door het bedrijf, gaat u ermee akkoord om geen geheel of gedeeltelijk afgeleide werken te wijzigen, kopiëren, framen, scrapen, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de service of servicecontent. Het voorgaande is niet van toepassing op uw eigen gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) die u legaal uploadt naar de service. In verband met uw gebruik van de service zult u zich niet bezighouden met of gebruikmaken van datamining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Elk gebruik van de service of servicecontent anders dan specifiek hierin toegestaan, is strikt verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de service of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn eigendom van het bedrijf, aan ons gelieerde ondernemingen en onze partners (de ‘Software’). U stemt ermee in om geen enkel recht op de software te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen, geen enkel recht op de software te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te reverse-engineeren, reverse-assembleren of anderszins te proberen om achter een broncode te komen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan het bedrijf.

De naam Stampit en het logo zijn handelsmerken en dienstmerken van het bedrijf (gezamenlijk de ‘Stampit by PlusDeals-handelsmerken’). Andere bedrijfs-, product- en servicenamen en logo’s die gebruikt en weergegeven worden via de service kunnen handelsmerken of servicemerken zijn van hun respectievelijke eigenaars die al dan niet het bedrijf onderschrijven of ermee verbonden of geaffilieerd zijn. Niets in deze gebruiksvoorwaarden of de service mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een van de Stampit-handelsmerken te gebruiken die op de service worden weergegeven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van Stampit-handelsmerken komt uitsluitend aan ons ten goede.

Materiaal van derden: onder geen enkele omstandigheid zal het bedrijf op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige content geplaatst door derden (met inbegrip van beloningsaanbieders) of op aanwijzing van gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige content, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige content geplaatst, gemaild of anderszins verzonden via de service. U erkent dat het bedrijf de content niet vooraf controleert, maar dat het bedrijf en de door het bedrijf aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken content die beschikbaar is via de service te weigeren of te verwijderen.

Gebruikerscontent geplaatst op de site of de service: u bent als enige verantwoordelijk voor de content en ander materiaal dat u op of via de service of de site plaatst of naar andere gebruikers of ontvangers verzendt of met hen deelt, hetzij als eindgebruiker of anderszins (gezamenlijk te noemen de ‘gebruikerscontent’), indien van toepassing. U zult geen content plaatsen die u niet hebt gemaakt of waarvan u niet alle rechten, aanspraken en belangen in en op bezit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en publicatierechten die erin zijn vervat. Door het plaatsen van gebruikerscontent verleent u hierbij aan het bedrijf en de daaraan gelieerde bedrijven een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig volgestorte, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie om uw gebruikerscontent te kopiëren, weer te geven, uit te zenden, uit te voeren, te distribueren, op te slaan, te wijzigen en anderszins te gebruiken in verband met de exploitatie van de service of de promotie of marketing daarvan, in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld zal worden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de site of de service (‘inzendingen’), die door u aan het bedrijf worden verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en dat het bedrijf het recht heeft op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor alle doeleinden, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.

 

 

Websites van derden

 

De service en/of derden kunnen links of andere toegang tot andere sites en bronnen op internet (met inbegrip van websites van beloningsaanbieders) bieden. Het bedrijf heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor en ondersteunt dergelijke sites en bronnen niet. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige content, events, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron. Alle transacties die u hebt met derden (inclusief beloningsaanbieders) tijdens het gebruik van de service, zijn tussen u en de derde partij, en u gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor enig verlies of claim die u zou kunnen hebben tegen een dergelijke derde partij.

 

 

Vrijwaring en ontheffing

 

U gaat ermee akkoord om het bedrijf en zijn dochterondernemingen en hun functionarissen, werknemers, directeuren en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en vrij te houden van alle verliezen, schade, uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria, rechten, claims, acties van welke aard dan ook en letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de service, enige gebruikerscontent, uw verbinding met de service, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw schending van rechten van een ander.

 

 

Uitsluiting van garanties

 

UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT VERSTREKT ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. RISTON NV WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

RISTON NV GARANDEERT NIET DAT (I) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, OF (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SERVICE IS AANGESCHAFT OF VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN.

 

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT RISTON NV NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS RISTON NV OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (i) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN; (ii) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES VIA OF VAN DE DIENST(EN); (iii) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF HANDELINGEN VAN EEN DERDE PARTIJ VOOR DE SERVICE; OF (v) EEN ANDERE KWESTIE DIE BETREKKING HEEFT OP DE SERVICE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF OORZAKEN VAN ACTIE HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HET BEDRIJF IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN HEBT BETAALD, OF, INDIEN HOGER, HONDERD (100) EURO.

INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE SERVICE OF OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SERVICE TE STAKEN.

 

Arbitrage

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Leuven.

 

 

Beëindiging

 

U gaat ermee akkoord dat het bedrijf, naar eigen goeddunken, uw account (of een deel daarvan) of het gebruik van de service kan opschorten of beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebrek aan gebruik of indien het bedrijf van mening is dat u de letter of de geest van deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld. Elk vermoeden van frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten kan reden zijn voor beëindiging van uw gebruik van de service en kan worden doorverwezen naar de toepasselijke rechtshandhavingsinstanties. Het bedrijf kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het verstrekken van de service, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de service onder enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf uw account en al uw gerelateerde beloningen onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen. Verder gaat u ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of derden voor de beëindiging van uw toegang tot de service.

 

 

Geschillen

 

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw interacties met andere gebruikers, beloningsaanbieders of derden in verband met de service (of een dienst van derden waarmee de service is geïntegreerd), en dat het bedrijf hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk is. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op enigerlei wijze betrokken te raken bij geschillen tussen u en een beloningsaanbieder of een derde partij in verband met de service (of een dienst van een derde partij waarmee de service is geïntegreerd). Bovendien, zonder het voorgaande te beperken, zal het bedrijf geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor enig handelen of nalaten van beloningsaanbieders met betrekking tot hun gebruik van uw gegevens of uw interacties met hen.

 

 

Uw privacy

 

Stampit respecteert de privacy van de gebruikers van de site en service. Voor meer details verwijzen we u naar onze privacyverklaring. Door gebruik te maken van de service, stemt u in met het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens zoals daarin beschreven.